Условия за използване на уебсайт www.emvymakeupacademy.com

Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между Деница Велева, по-долу за краткост “Търговец”, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на уебсайт www.emvymakeupacademy.com, наричани по-долу за краткост потребители, от друга.

Деница Велева е физическо лице, което управлява уебсайта www.emvymakeupacademy.com и извършва стопанска дейност чрез същото, имейл адрес info@emvymakeupacademy.com, телефон +359892 457 888.

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани на Сайта (наричани за краткост Услуги).

Настоящият документ съдържа информация за дейността на Деница Велева и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от Деница Велева, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Потребителя и Търговеца.

С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява да бъдат обработвани неговите лични данни на основание сключения между него и Търговеца договор.

Дефиниции

За целите на настоящите общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:

Сайт/Уебсайтwww.emvymakeupacademy.com и всички негови подстраници.

Потребител – всяко физическо лице, което ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

Общи условия – настоящите Общи условия, които включват условия за ползване, бисквитки, правила за регистрация, доброволно решаване на спорове и всяка друга правнозначима информация, която се намира на Сайта.

Лични данни – информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност.

Услуга – всяка материална или интелектуална дейност, която се извършва по независим начин, предназначена е за друго лице и не е с основен предмет прехвърляне владение на вещ.

Договор за услуга – договор, различен от договор за продажба, по силата на който търговецът предоставя или се задължава да предостави услуга на потребителя, а потребителят заплаща или се задължава да заплати цената за нея.

Процедура за алтернативно решаване на потребителски спорове – процедура за извънсъдебно решаване на потребителски спорове, отговаряща на изискванията на този закон и осъществявана от орган за алтернативно решаване на потребителски спорове.

Предоставяни услуги

 1. На Сайта Потребителите имат възможност да сключват договори за услуги, описани по-долу, а именно:
 2. Тренировъчна програма или курс;
 3. Допълнителна услуга;
 4. Абонамент;
 5. Издаване на сертификат

1.1.      „Програма или курс“ е услуги, която се предоставя на потребителя под формата достъп до дигитално съдържание, което е систематизирано тематично в тренировъчна програма или курс, които имат за цел да помогнат на потребителя да придобие нови знания или умения в специфична област.

1.2.      Чрез абонаментна услуга Търговецът предоставя на потребителя достъп до дигитално съдържание, обособено в програма или курс. Абонаментната услуга е услуга с продължително действие, която се предоставя и заплаща на месечна база.

Поръчка

 1. Потребителите използват интерфейса на уебсайта, за да сключват договори с Търговеца за предлаганите услуги. Договор се сключва чрез извършването на поръчка посредством метода на потребителска кошница или сходен метод и извършване на плащане посредством избран от потребителя способ.

2.1.      Договорът за услуга се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката от Търговеца.

2.2.      При невъзможност за извършване на дадена услуга Търговецът си запазва правото да откаже поръчката.

2.3.      Чрез метода на потребителска кошница след избиране на една или повече услуги, предлагани на уебсайта на Търговеца, Потребителят трябва да добави същите в списъка си със стоки или услуги за покупка.

2.4.      Необходимо е Потребителят да предостави данни за поръчката и да избере способ и момент на плащане на цената, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на сайта.

2.5.      При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.

 1. Търговецът има право да откаже да сключи договор с некоректен Потребител.

3.1.      Търговецът има право да третира Потребител като некоректен в случаите, когато:

 1. е налице неспазване от страна на Потребителя на Общите условия;
 2. е установено некоректно, арогантно или грубо отношение към представителите на Търговеца, включително и в рамките на използване на поръчаните услуги;
 3. са установени системни злоупотреби от Потребителя спрямо Търговеца.

 

3.2.      Плащането на услугата е елемент от фактическия състав на сключването на договор.

Предоставяне на услугите

 1. За да получи достъп до поръчаните услуги, потребителят следва да използва потребителския профил, който е използвал за извършване на поръчката.

4.1.      Абонаментната Услуга за достъп до тренировъчна програма или курс се предоставя от Търговеца чрез предоставяне на достъп до съдържанието, част от съответната услуга. Достъпът се предоставя на потребителя чрез неговия потребителски профил. Възможно е достъпът до съдържанието да бъде ограничен от търговеца за определен период от време, за което потребителят бива уведомен преди извършване на поръчката.

4.2.      Освен ако друго не е изрично предвидено за съответната услуга, Търговецът не гарантира по никакъв начин, че използването на същата ще доведе до конкретни резултати. Тренировъчните програми, курсовете и допълнителните услуга са подготвени така че да позволят на потребителя да получи знание, респективно умения, но конкретните резултати зависят от личността и действията на самия потребител.

4.3.      Всеки потребител сам определят степента на своята ангажираност в рамките на използване на съдържанието, което е включено в съответната услуга.

Цени

 1. Цените на предлаганите услуги са тези, посочени на уебсайта на Търговеца към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.

5.1.      Цените на стоките и услугите включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му.

5.2.      Търговецът си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите на сайта услуги, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки, освен услуги за абонамент по отношение на неговото бъдещо действие.

5.3.      Търговецът може да предоставя отстъпки услугите, предлагани на сайта, съгласно българското законодателство и правила, определени от Търговеца. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).

Плащане

 1. Потребителят може да заплати цената на поръчаните услуги като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. На Сайта е възможно плащане чрез следните методи:
 • банков превод;
 • плащане с банкова карта или карта на платежен оператор;
 1. Към момента плащанията с карта се извършват посредством използване на платежните услуги за картови плащания на трето лице – платежен оператор.
 2. Плащане по банков път се счита за завършено в момента на заверяване н банковата сметка на Търговеца и когато плащането е съпроводено с достатъчно информация, позволяваща на Търговеца да идентифицира поръчката на Потребителя.
 3. Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.
 4. Търговецът не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на Търговеца.
 5. Търговецът запазва правото си да предвиди и други способи за плащане на предоставяните услуги.

Отказ от договора и замяна

 1. Предвид характера на предоставяните услуги, Потребителят има правото да се откаже от дадена услуга при условията на ЗЗП единствено, ако изпълнението на услугата не е започнало от страна на Търговеца.
 2. Счита се, че изпълнението на услугата е започнало от момента на предоставяне на достъп на потребителя до съответното съдържание.
 3. Извън правото на отказ на потребителя при договор сключен от разстояние по ЗЗП, Търговецът може да предостави и допълнителни възможности за отказ от договора, за които потребителят следва да бъде уведомен чрез интерфейса на уебсайта.
 4. За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено Търговеца за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира услугите, от които желае да се откаже.
 5. Търговецът публикува на сайта си формуляр за упражняване правото на отказ от договора.
 6. За упражняване правото на отказ Търговецът предоставя на потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път чрез интернет страницата стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. В тези случаи Търговецът незабавно изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.
 7. Търговецът възстановява на Потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки.
 8. В случай че потребителят е направи плащане по договора с банкова карта и е упражнил правото си на отказ от договора, възстановяването на суми се извършва чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от 7 работни дни.
 9. Прекратяването на договора има действие за напред и Търговецът няма задължение за връщане на платената до момента на прекратяването цена на услугата.

Гаранции и рекламации

 1. Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на услугата с договореното/поръчаното, когато след предоставяне на услугата са открити несъответствия с нейното описание.
 2. Потребителят има право да предяви рекламация на услугата, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата.
 3. При предявяване на рекламацията потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на услугата с друга, съответстваща на договореното или за отбив от цената.
 4. Рекламацията се подава устно на посочения от Търговеца телефон или писмено чрез, посочения имейл, по поща или подадена до адреса на дружеството. Търговецът представя на сайта си достъп до формуляр за рекламация.
 5. При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт.
 6. Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.
 7. Търговецът поддържа регистър на предявените рекламации. На Потребителя се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номера на рекламацията от регистъра и вида на стоката.
 8. Когато Търговецът удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя

Интелектуална собственост

 1. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на Търговеца (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Търговеца или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Търговеца, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
 2. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Търговеца, Търговецът има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.
 3. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на Търговеца.
 4. Търговецът се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.
 5. Търговецът си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. Търговецът има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

Прекратяване и разваляне на договора

 1. Търговецът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.
 2. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на Търговеца или прекратяване поддържането на уебсайта му.
 3. Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.
 4. Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Спасителна клауза

 1. Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Изменение на общите условия

 1. Търговецът се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.
 2. Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми Търговеца в срок от един месец от получаването на съобщението по предходния член.
 3. В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения

Приложимо право

 1. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Регистрация и идентификация

Търговецът идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на Сайта.

 Търговецът има право да събира и използва информация относно Потребителите на основание и за целите на изпълнението на сключения при общи условия с Потребителя договор. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва лични данни, посочени в общите условия, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване услуги.

На сайта могат да се регистрират само лица над 16 години. При регистрацията си лицето маркира чек-бокс, с който декларира, че има навършени 16 години.

Търговецът полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при регистрацията, Търговецът обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им.

Търговецът може да разкрива лични данни на трети лица само в предвидените от закона случаи и при предвидените в закона обстоятелства или след изрично съгласие от Потребителите.

Потребителят може да се регистрира като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на Търговеца, да изрази съгласие с Общите условия.

Чрез натискане на виртуалния бутон с текст “Регистрация” или друг аналогичен текст, имащо силата на писмено потвърждение на Общите условия, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с Общите условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Търговецът може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на Общите условия е достъпен в Интернет на сайта на Търговеца по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

При попълване на заявлението за регистрация Потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на Търговеца данни, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни Търговецът има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Потребителя.

При регистрацията си Потребителят получава уникално потребителско име, което може да бъде и посочения от Потребителя имейл, и парола за достъп до услугите, достъпни през уебсайта.

Потребителят може да управлява потребителския си профил на сайта. Чрез профила си.

Потребителското име, с което Потребителят се регистрира, не му дава никакви други права, освен изрично посочените в настоящите условия.

Регистриращият в качеството си на представител на юридическо лице е длъжен да въведе пълното си име и адрес, респ. наименованието на юридическото лице, което представлява.

Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно Търговеца в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност и съмнение за такъв. Той носи отговорността и риска за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата му.

Търговецът създава възможност за потребителя да направи регистрация в уебсайта и посредством свои потребителски профили в услугите на трети лица, в това число Facebook и Google. Потребител, който избере да се регистрира с тази опция, следва да ползва същата и при идентификация. Загубата на контрол върху потребителския профил към съответното трето лице може да доведе до загуба ба достъп до потребителския профил в уебсайта.

Информация за органи, контролиращи дейността

Органите, регулиращи дейността на Търговеца са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

За КЗП:

 • Уебсайт: https://kzp.bg/kontakti
 • тел: 0700 111 22
 • email: info@kzp.bg
 • адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6

За КЗЛД:

 • Уебсайт: https://www.cpdp.bg/
 • тел: 02/91-53-518
 • email: kzld@cpdp.bg
 • адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на / http://ec.europa.eu/odr / – единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.

Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип.

Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги.

Общите помирителни комисии са определени на регионален признак, а компетентна да решава спорове между Търговец и Потребител е Обща Помирителна комисия със седалище и район на действие територията на адреса на Търговеца.

Консолидирания списък на признатите органи за АРС на държавите – членки на Европейския съюз може да намерите на:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show